සුදු වෑන්

2009 නොවැම්බර් 25 at පෙ.ව. 10:49 (Uncategorized)

බ්ලොග් අවකාශයේ අඩවි ඇති පමණට ඇත. ඉන් සමහරක නිදහසේ පිළිතුරු පල කළ හැකි වූවත් සමහරක් වාරණය ක්‍රියාත්මක වේ. බ්ලොග් අයිතිකරුවන්ට පිළිතුරු දීමට අපහසු ප්‍රශ්න ඇසූ විට, එම පිළිතුරු සුදු වෑන් වල යවන බවට කළ චෝදනා බ්ලොග් අඩවි රැසක දකින්නට ඇත. එලෙස අතුරුදන් කරන් පිළිතුරු අයිතිකරුවන් වෙනවෙන්ම වෙන්වන බ්ලොග් අඩවියකි සුදු වෑන්. යම් බ්ලොග් කරුවකු ඔබේ පිලිතුරු කපා දමන්නේ නම් පහත විස්තර thongale@hotmail.com ලිපිනයට විද්‍යුත් තැපෑල මගින් එවන්න.

1. අදාල බ්ලොග් අඩවිය

2. අදල ලිපිය සහ එහි වෙබ් ලිපිනය

3. අතුරුදහන් කරණ ලද ඔබේ පිළිතුර

එවිට අදාල ලිපියට යොමුවක් සමග ඔබේ පිළිතුරු පළ වනු ඇත. බ්ලොග් අයිති කරුවන් ට එවිට පිළිතුරු දීමට හෝ පිළිතුරු දී ගත නොහැකි ලැජ්ජාවට පත් වීමට සිදු වේ. ඔබ බ්ලොග් අඩවි හිමිකරුවකු නම්, හ ඔබ විසින් පිළිතුරු කපා දමන ලධැයි චෝදනාවක් යම් අයකු අසත්‍ය ලෙස යොමු කරන්නේ නම් අදාල පිළිතුර ඔබෙ අඩවියේ අදාල ලිපිය සමග පළ කරන්න. එම පිළිතුරු යම් හේතුවක් නිසා ඔබට පළ කල නොහැකි නම් එම හේතුව ඉහත විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත දන්වන්න. එවිට ඒ බව අදාල යොමුව සමග සටහන් කෙරෙනු ඇත. අසභ්‍ය වචන හා පුද්ගලික මඩ ගැසීම් වලින් හැකිතරම් වැලකි ඔබේ පිලිතුරු පළ කරන මෙන් ඉල්ලමි.

Advertisements

Permalink ප්‍රතිචාර 6